STRÁNKA O OČISTĚ CÍRKVE

Hle, dny přicházejí a budou otevřeny knihy, kde jsou napsány hříchy všech, kdo zhřešili a také pokladnice, kde je shromážděna spravedlnost všech těch, kteří při stvořeni byli ospravedlněny.

Výměna odkazů sloužící pro prezentaci myšlenek této stránky:

KDU-ČSL

Pán nás miluje jako své vlastní děti. Jeho láska je o mnohem větší než láska matky, protože matka může zapomenout na své dítě, avšak Pán absolutně nezapomíná.....A kdyby nedal Pán svého Ducha Svatého svému pravoslavnému lidu a našim svatým, nikdy bychom nepoznali rozměr jeho lásky.
Sláva Pánu pro jeho velké milosrdenství, protože uštědřil milost Ducha Svatého hříšným lidem : Boháči a králové nepoznali Pána. My, chudí mniši a pastýři poznali jsme Pána prostřednictvím Ducha Svatého.
Abychom poznali Pána není důležité být lidmi bohatými či moudrými, stačí být poslušnými, mít skromného ducha a rozum a milovat svého bližního. Pán se zjevuje duchu a vyučuje ho lásce a pokoře. On poskytuje vše důležité, aby nalezl pokoj v Bohu.
My lidé jsme schopni poznat mnohé, každou kost v těle skrze vědu, ale poznat Pána, to je lidské chytrosti těžké, pokud nežijeme podle Božích přikázání. Protože pravé poznání přichází skrze Ducha Svatého, nikoliv prostřednictvím vědy. Mnozí filosofové, vědci a vládci dosvědčují, že Bůh je, ale nikdy Ho nepoznali osobně. My mniši žijeme ve dne noci v zachovávání Jeho přikázaní a ve všem Ho poznáváme.
Věřit, že je Bůh je jedna věc a poznat Ho je věc druhá.
Pýcha je to co brání víře. Pyšný člověk si přeje všechno dělat rozumem, ale takto se mu nikdy nedostane poznaní Boha, protože Pán se nezjevuje nepokorným. Pokorní lidé objevují Pána v Jeho skutcích a tomu intelekt nemůže rozumět.
(z knihy „Svatý Sylván Athoský, 8.kap. o poznání Boha, str. 258).

Svatý Sylván Athoský chce říci nejen pouze nám pravoslavným křesťanům, ale všem, že poznat Boha není otázkou intelektu či vzdělání, ale pokory a lásky. Kdyby Bůh se zjevoval pouze učencům, profesorům a vůbec vzdělaným lidem, pak nebe by zůstalo prázdné. Jak také napsal sv.Pavel ve svém listě 1.Korinťanům 1:19-21 : „Je psáno :’zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.’ Kde jdou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku ? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím ? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí." Ti kdo věří v „bláznovskou zvěst" totiž přistupují k Bohu s pokorou a to je to, co chtěl říci sv.Sylván. Totiž, že Boha lidským úsilím nemůžeme nikdy najít. Tento pravoslavný pohled je odlišný od jiných pohledů, kde poznání je věcí dlouhého studia Písma Svatého jako např. v některých protestantských církvích. To ovšem dělali i farizeové s domněním, že v nich najdou věčný život.
A proto opakuji slova sv.Sylvána „věřit, že je Bůh je jedna věc a poznat Ho je věc druhá".

Isidor Makabevský